บุคลากรในโรงเรียน

นายธีรยุทธ สีเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางระเบียบ อาจผักปัง

ครู คศ.3

ด้านการบริหารวิชาการ/บริหารทั่วไป

นายเยี่ยม ทองน้อย

ครู คศ.3

ด้านการบริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคล

นายธวัชชัย อาจผักปัง

ครู คศ.3

ด้านการบริหารงบประมาณ/บริหารทั่วไป

นางธนวรรณ อุปฮาต

ครู คศ.2

การบริหารวิชาการ/บริหารงบประมาณ/บริหารบุคคล/บริหารทั่วไป

นางแสงหล้า สวัสดิ์ศรี

ครู คศ.3

บริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคคล/บริหารทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา สมภักดี

ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แสนสนิท

ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ชนก จวบสมบัติ

ครูผู้ช่วย

นางธิดารัตน์ คำอาษา

ครูผู้ช่วย

นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียว

ครูธุรการ

ด้านการบริหารทั่วไป

นายเอเชีย ทองน้อย

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชชาภา ยศรุ่งเรือง

ครูอาสา

นายมนตรี ยศรุ่งเรือง

นักการภารโรง