ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนบ้านวังตะกู

โรงเรียนบ้านวังตะกู ตั้งอยู่ที่ 162 หมู่ที่ 8 บ้านซับไทรทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๙ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ต่อมาได้ยกฐานะของโรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยมีนายสุทิน อาจโยธา เป็นครูใหญ่คนแรก

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังตะกูเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๑๕ คน โดยมี นายธีรยุทธ สีเสน เป็นผู้อำนวยการ ครูประจำการ ๙ คน ครูอาสา ๑คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน

เขตบริการของโรงเรียนบ้านวังตะกูมี ๒ หมู่บ้าน คือบ้านซับไทรทอง และบ้านวังตะกู การบริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกได้ ๔ หน่วยงานหลัก คือ ๑. งานฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. งานฝ่ายการเงิน พัสดุ ๓. งานบุคลากร ๔. งานวิชาการ

บทบาทหน้าที่ครูและความรับผิดชอบ

๑.นายธีรยุทธ สีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะกู

๒.นายเยี่ยม ทองน้อย ครู คศ.3

๓.นางธนวรรณ อุปฮาต ครูอนุบาล

๔.นางแสงหล้า สวัสดิ์ศรี ครู ประจำชั้นเรียน ป.๑

๕.นางสาวภรณ์ชนก จวบสมบัติ ครู ประจำชั้นเรียน ป.๒

๖.นายธวัชชัย อาจผักปัง ครู ประจำชั้นเรียน ป.๓

๗.นางธิดารัตน์ คำอาษา ครู ป.๔

๘.นางสาวนิตยา แสนสนิท ครู ป.๕

๙.นางระเบียบ อาจผักปัง ครู ป.๖

๑๐.นางสาวรุ่งนภา สมภักดี ครู คศ.1

๑๑.นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียว ครูธุรการ

๑๒.นายเอเชีย ทองน้อย ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ+พละ,สุขศึกษา

๑๓.นางสาวพิชชาภา ยศรุ่งเรือง ครูอาสา

๑๔.นายมนตรี ยศรุ่งเรือง ช่างสี 3 (นักการภารโรง)