บุคลากรในโรงเรียน
นายธีรยุทธ สีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางระเบียบ  อาจผักปัง
ครู คศ.3
ด้านการบริหารวิชาการ/บริหารทั่วไป

นางธนวรรณ  อุปฮาต
ครู คศ.2
การบริหารวิชาการ/บริหารงบประมาณ/บริหารบุคคล/บริหารทั่วไป

นางสาวนิตยา  แสนสนิท
ครู คศ.1นางสาวสติพร  เพิ่มภูเขียว
ครูธุรการ
ด้านการบริหารทั่วไปนายมนตรี  ยศรุ่งเรือง
นักการภารโรง
นายเยี่ยม  ทองน้อย
ครู คศ.3
ด้านการบริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคล

นางแสงหล้า  สวัสดิ์ศรี
ครู คศ.3
บริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคคล/บริหารทั่วไป

นางสาวภรณ์ชนก    จวบสมบัติ
ครูผู้ช่วย


       นายเอเชีย  ทองน้อย
ครูอัตราจ้าง
             


นายธวัชชัย  อาจผักปัง
ครู คศ.3
ด้านการบริหารงบประมาณ/บริหารทั่วไปนางสาวรุ่งนภา  สมภักดี
ครู คศ.1


นางธิดารัตน์  คำอาษา
ครูผู้ช่วย
           

นางสาวพิชชาภา  ยศรุ่งเรือง
ครูอาสา