ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนบ้านวังตะกู

                    โรงเรียนบ้านวังตะกู ตั้งอยู่ที่  162  หมู่ที่  8  บ้านซับไทรทอง  ตำบลแหลมทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  36260  ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๙ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ต่อมาได้ยกฐานะของโรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยมีนายสุทิน อาจโยธา เป็นครูใหญ่คนแรก

                ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังตะกูเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๑๕ คน โดยมี นายธีรยุทธ สีเสน เป็นผู้อำนวยการ ครูประจำการ ๙ คน ครูอาสา  คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ คน นักการภารโรง  คน  

เขตบริการของโรงเรียนบ้านวังตะกูมี หมู่บ้าน คือบ้านซับไทรทอง และบ้านวังตะกู การบริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกได้ หน่วยงานหลัก คือ . งานฝ่ายบริหารทั่วไป . งานฝ่ายการเงิน พัสดุ . งานบุคลากร . งานวิชาการ

บทบาทหน้าที่ครูและความรับผิดชอบ

.นายธีรยุทธ สีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะกู

๒.นายเยี่ยม ทองน้อย ครู คศ.3

.นางธนวรรณ อุปฮาต ครูอนุบาล

.นางแสงหล้า สวัสดิ์ศรี ครู ประจำชั้นเรียน .

.นางสาวภรณ์ชนก จวบสมบัติ ครู ประจำชั้นเรียน .

.นายธวัชชัย อาจผักปัง ครู ประจำชั้นเรียน .

.นางธิดารัตน์ คำอาษา ครู .

.นางสาวนิตยา แสนสนิท ครู .

.นางระเบียบ อาจผักปัง ครู .

๑๐.นางสาวรุ่งนภา สมภักดี ครู คศ.1

๑๑.นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียว ครูธุรการ

๑๒.นายเอเชีย ทองน้อย ครูอัตราจ้าง  การงานอาชีพ+พละ,สุขศึกษา

๑๓.นางสาวพิชชาภา ยศรุ่งเรือง ครูอาสา

๑๔.นายมนตรี ยศรุ่งเรือง ช่างสี 3 (นักการภารโรง)